A, e, i, o, u

A, e, i, o, u. A, e, i, o, u.
Ama meriendia beha dogu,
arrutze bi te koipetsu,
ezpabere bentanatik
salto ingo du. .