Kantutegia

Ai Angela!

Ai Angela! Ton ba la mela ja jai. Ai Fermintxu! Edaixu gitxitxu. Txoria bapora, baporanean elorri baten ganean. Nahi dezu hartu, Simontxu auzoko, urregin gazte senartzat? Ez aita, ez ama, ez da nauk gura dodana.

Ai ze gizon zuhurra dan Martintxu gurea!

Ai ze gizon zuhurra dan Matxintxu guria! Prakatxu zaharrak eta ona umoria. Igez artorik ez da aurten hil andria. Ze bizimodu dok hori, Matxintxu guria?

Aldapeko sagarraren

ALDAPEKO SAGARRAREN 1 Aldapeko sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, txoria dago babesturik. (sic) Txiruliruli, txiruliruli, norentzako kantaten dau txoritxu hori. ALDAPEKO SAGARRAREN 2 Aldapeko sagarraren arramaren puntan, puntaren...

Ama elgoibartarra

Ama elgoiberdarra, ella del Orozko, nobia eskapaturik con otro morrosko. Zazpi urte pasau de que yo le conozco, por dónde anda ella nik ez dakit asko. Los dos dicen que beben goixetik geubera, tres azumbres de vino edan da (i)ogera. ...

Arrateko zelaiko

Aingeru, aingerue, zeruan ze barri? Zeruan berri onak orain eta beti.

Atzo goizean goiz jagi nintzan

Atzo goizean goiz yagi nintzan birigarroa goizago, birigarroan kanta soinuan lo egin neban gozaro.  

Basatxoritxu

Basatxoritxu mustur luzia ez yoan Donostiera billa, angerutxurik bihar ezkero hora hor nire mutilla. Beren mosua edurra da ta sua bihotz da ezpana, berton urturik biziko dira nire bularra ta ezpana. (sic) Ai nolenentzan urrez orratza (sic) urrez...

Bilbora noa

Bilbora noa, Bilbora udan ezpada neguen. Ez dala bizi pobrerik aberatsaren moduen. Aberats harek diruek ditu, pobreak umildadea. Umildadeak idiriko ei’tu zeruetako atiak.

Goiko mendian edurra dago

Goiko mendian edurra dago errekaldian izotza. (bis) Neu zeugandik aske nago ta pozik daukat bihotza Goiko mendian edurra dago, errekaldian izotza. Ene aberri polit ederra zeu langorik nun dago ba? Zeugaz beti bizi gura dot heldu arte heriotza. Ene...

Hiru damatxu Donostiako

Hiru damatxu Donostiako Errenterien dendari yosten da plantxan bakie baña ardue edaten poliki. Hiru damatxu Donostiako hirurek gona gorriak, yosten da plantxan bakie baña gabian urteiten daude hordiak.

Hondarribia

Hondarren bila, (i)herri txikixa (sic) erdian plaza zabala, alargun batek i dekozala ederrak hiru alaba. Kortesiagaz eskatu notson zaharrena gorde deiztala. Errespuesta emon ei otson berentzat pobria dala.

Horra hor goiko harestitxu baten

Horra hor goiko harestitxu baten kukuak umiak egin yozak aurten. Kukuak egin, amilotxak yan, haise bere kukuaren zoritxarra zan. (bis) Lara lara lala, lara lara lala. Kukuak dirautso amilotxeari: —Nik (k)uxetan bost hazur apurtukostat hiri....

Horra hor goiko haretx harro baten

Horra hor goiko haratx harro baten kukuak egin yozak hamar ume aurten. Kukuak egin, amilotxak yan. Haxe bere kukuaren txoritxarra zan. (sic) La, la, la...

Ipiñaburu leku altuan

Ipiñaburu leku altuan, Undurragaren buruan ikazgiñagaz ezkontzen danak ez du zentzunik buruan. Ikazginaren lapikotxia haundia baina (i)harrua; abadearen lapikotxia txikie baina gozua.

Itsasoan laino dago

Itsasoan laño dago Baionako alderaño. Nik zu zaitut maitiago arraintxuak ura baiño. Nik zu zaitut maitiago txoriak bere umia baiño.

Lauri, lauri

Lauri, lauri, kamiñon eztaukat dirurik. Lau alaba ezkondu barik, bosgarrena semia. Kapote zahartxu bategaz koneju bat dirudi bere bixertxuokin.

Maritxu nora zoaz

—Maritxu nura zoaz, erren galantori? (sic) —Iturrira Bartolo, zeuk [gure] badozu etorri. —Iturrien zer dago? —Ardautxu zuria. —Biok edango degu nahi degun guztia.

Nik ikusi dot ikustekoa

Nik ekosi dot ikustekua Donostiako kalian, hamalau atso tronpeta joten motrollo baten ganian. Motrollo hori handiya zan edo atsuak txikiak. Inposible da, gauzia da motrollo horren kontua.

Salamankara

Txiki txikitxutarik aitek eta amak fralle ninduen nonbradu, estudioak ikisten bere Salamankara bialdu. Joan nintzen Salamankara, bidian neban pentsadu: estudiante pikaro baiño hoba nebala ezkondu. Ezkondu nitzan ezkondu, baiña ere ondotxo d...

Txantxirikitin, Bilbora noa

—Txantxirikitin, Bilbora noa. —Txantxirikitin, zer eiten? —Txantxirikitin, txantxirikitin, makallautxu bet ekarten.

Haginak jausten direnekoak

Anatxu teilatuko Anatxu tellatuko, Anatxu teilatuko gona gorridune, gona gorriduna, autsi hagin zaharra, eutsi hagin zaharra ta ekazu barrie. eta ekarzu barria.

Lo-kantak

Lo-kantak edo sehaska kantak umeak lokartzen laguntzen duten kantak dira. Erritmo geldoz kantatzen dira, tono erlaxatzaile batean eta urruma eginez umeari lo eragiten zaio. Altxoan, sehaskan, ohean, urduri dagoenean... umea lasaitu eta lo errezago...

Ababatxua txingorin gorri 2

Ababatxue txin gorri-gorri ez egin lorik basuan azagariek yan ez zegizen bildotsa zarialakuan. (bis)

Ia umetxua egizu lo-lo

Ia umetxue eixu lo-lo, oin zauk eta nauk (g)ero. Lolitos, lo eixu, sagutxue etorko da gero ta esango dau hau mutikoau eztau lo.

Obabatxua

Obabatxue lo ta lo zeuk orain eta neuk (g)ero. Zeuk gura dozun orduran baten biok eingo’gu lo ta lo.

Seintxu txikerra negarrez dago

Seintxu txikerra negarrez dago, ama emoiozu titie. Aite hordie tabernan dago, tunante yokolarie (bis).

Txikitxu politena

Txikitxu politena lorea langoa, loreen bere begitxuokaz oraintxe lo doa.

Olgetakoak

Umea eta olgeta bat datoz, bat dira. Testuinguru alai batean umeak olgeta eta kantaren bitartez bere errealitate fisikoa eta soziala ulertzen doa, jasotzen doa. Umeari estimulagarria gertatzen zaion ingurunean garatzen doa, maila motrizean, kognitiboan,...

A, e, i, o, u

A, e, i, o, u. A, e, i, o, u. Ama meriendia beha dogu, arrutze bi te koipetsu, ezpabere bentanatik salto ingo du. .

Arre, arre mandako

Arre, arre mandako, bihar Urduñerako. Handik zer ekarriko? Zapata ta garriko.

Atxuri

Atxuri, Atxuri, Atxuri, Atxuri, Atxuri, Atxuri, Atxuri atxuritarra, zu zara neuria.

Lehenengotxu hori

Lehenengotxu hori, punta bihotz hori, beste guztien artian txikerra dok hori. Bigarrentxu hori, punta bihotz hori, beste guztien artian nagiya dok hori. Hirugarren hori, punta bihotz hori, beste guztien artian luzia dok hori. Laugarrentxu...

Palua non dago?

Palue. Palue non dau? Suek erre dau. Sue non dau? Urek amata dau. Ure non dau? Idiek edan dau. Idie non dau? Garie trilletan. Garie non dau? Oiloak jan dau. Oiloa non dau? Arrauntzie imiñiten. Arrauntzia non dau? Frailliak jan dau. Fraillia ...

Taiururuntena

Taiururuntena, tena, tena, taiururuntena.  

Zapateruak, zer egin dau?

Zapaterue, zer in dau? (sic) Auzoko txakurre urkitu, manta zaharra garbitu, tellatuen ganean sikitu.

Urte sasoietarako kantak

Euskal Herriko egutegian badaude kolore berezi batekin markatutako egunak: Santa Ageda bezpera, gabonak, San juan... Eta, noski, akordua ailegatzen zaigunetik gaur arte, egun berezi horietarako, kantuak atondu ditugu. Gure bailaran ere, kantuok gure ...

Aintzaldu daigun Agate Deuna (bertsio ezberdinak)

Aintzaldu deigun Agate Deuna, biher da ba Deun Agate. Etxe honetan zorion hutsa betiko euko al dabe. Deun Agatena batzeko gatoz auzoko mutil gazteak, ondo hartu egizuez eta zabaldu zeuen sakelak. Orain bagoaz hemendik eta eskerrik asko zueri. Agur...

Eguen zuri

Egu(e)n Zuri egune kolore ederreko egune, mendi ganian laño pardua ta azpian eguzki zuria. Herri honetako mutil txikiak zeuron aurrera gatoz gaur.

Gabonetakoak

Gabon gaueko epeletan. Natibitate eguneko bazkalostean. Olentzeroari diosala egiteko. Urtebarriko freskuran. Gabonetan kantatzeko aukerak ugaritu egiten zaizkigu. Umorea eta familiaren beroa lagun.

Belenen sortu jaku Jainkoa

Belenen sortu yaku Jainkua atzoko gaberdian. Hotzez dardaraz dago, gaixua, lasto pixkaren gaiñian. Beroa lez berotu daigun apa emonez mosua.

Erregen

Erregen, Erregen titilintañe, bost intxur da sei gaztañe.

Gabon bon-bon

Gabon bon-bon, Natibete bete-bete (sic) y San Esteban txokolate.

Gabon-gauean ohituten dogu

Gabon-gaubian ohituten dogu guztiok afari ona; makallau, lebatz, besigu eta bakotxak ahal dauena. Gero apaitarrat eta txirrinplanplun (sic) Gabon-gaba pozik igaro daigun.      

Hator, hator

Hator, hator mutil etxera gaztaiña tximelak yatera, Gabon-gaba ospatuteko aitaren da amaren onduan. Ikusiko dok aita barreka, ama be poz atsegiñez. Eragiyok mutil aurreko tanbolin horri, gaztainak erre artian, (bis) txinplin, txanplan, pum Gabon-gaba p...

Hogeta laugarrena dogu abenduan

Hogeta laugarrena dogu abenduen, deseo genduena logradu genduen. Jaio da Jesus ume, jaio da munduen, astoa ta idia daukaz bere onduen, arnasaz berotzeko hozten dan orduen.

Sotak eta paluak

Sotak eta paluek estudiantien kontuek, estudiantiari eroan in dotsiez hiru ollanda katuek, haren hazurrek topau eziñik brinkuek eta saltuek, saltuek eta brinkuek.

Ule kiskurra eta begi urdina

Ule kiskorra ta begi urdiña, zerua baiño hobeto egiña. Pozik eta bizkor goazen Belenera.  

Urtebarri erretxina

Urtebarri erretxine, puerta, puerta San Migel. Tatarita tuertas ezkara hasarratuko asko emonagaitik. Sí, sí, sí, no, no, no, otzara bete solomo.  

Urtebarri-barri

Urtebarri-barri, dekonak eztekonari, nik eztekot eta niri ezpabere txarri belarri.  

Urtebarri-barri 2

Urtebarri-barri dekonak eztekonari. Nik eztekot eta niri ezpabere txarri belarri. Urte zaharra yoan da barrie etorri.

San Juan gauekoak

San Juan edo Doniane ekainaren 24an izaten da. Ekainaren 23an ospatzen da San Juan bezpera. Urteko gaurik laburrena da sanjuan gaua. Sua pizteko ohitura dago, aro berriari ekiteko. Suaren inguruan dantzan eta kantuan ibili ohi da jendea. Etxeko ata...

San Juan bagila

San Juan, San Juan, San Juan bagille. Zapoak eta sugeak erre, artoak eta gariek gorde.

San Juan dala portaletaina

San Juan dala portaletaña, zapatu arratsaldian. Hamalau atso tronpeta yoiten motrollo baten gañian. Urra-urra-urra San Juanetan, yantzan egingo degu iperraxetan. Uuu juu juu San Juanera guaz gu.

Santa Ageda, Ageda

Santa Ageda, Ageda, gure martiri maitia, etxe honeri emon daiozu zoriona ta bakea. (…) Zure gorputza kristal ganean narrastatu ebenean. Santa Ageda, Ageda (2) Santa Ageda, (i)Ageda, beren bezperan gaube da. Bere bezperan gabe da eta biyer d...